Ochrana osobných údajov

GDPR

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

v nadväznosti na GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

 

Názov zariadenia:    Apartmány Bobulky,

Adresa:                     Tatranská Lomnica 14648, Vysoké Tatry

Prevádzkovateľ:       Aoraki, s.r.o.

                                   IČO: 50 458 621   

                                   Adresa: Tatranská Lomnica 14648, Vysoké Tatry

(ďalej ako „Ubytovateľ“)

 

V súvislosti s poskytovaním našich ubytovacích služieb vyžadujeme poskytnutie nasledujúcich osobných údajov ubytovaných osôb:

  1. Meno a priezvisko

  2. Adresa trvalého pobytu

  3. Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu

  4. Dátum narodenia a štátnu príslušnosť cudzincov

  5. Telefónne číslo

Údaje 1. až 3.  sme povinní pracovať pre potreby preukaznej evidencie podľa § 37 – 43  Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 10/2014 zo dňa 13. novembra 2014 o miestnej dani za ubytovanie

Údaje 1. až 4. sme povinní spracovať podľa § 112-113 Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov

Evidencia týchto údajov je preto  právnou povinnosťou vzťahujúcou sa na Ubytovateľa a nevyžaduje informovaný súhlas ubytovaných hostí.

Telefónne číslo (5) je potrebné pre komunikáciu s ubytovanými hosťami pred aj počas ich pobytu pre účely oprávnených záujmov Ubytovateľa.

Všetky poskytnuté údaje sú použité výhradne zákonom stanoveným spôsobom, nevyužívame ich na marketingové účely, ani neposkytujeme tretím osobám.